THEATER DE SPEELDOOS BAARN • verrassend • inspirerend • verbindend
  • Home
  • Bezoekersvoorwaarden VSCD

Bezoekersvoorwaarden VSCD

MET INGANG VAN 1 JUNI 2020 HOUDEN WIJ ONS AAN DE RICHTLIJNEN UIT DE PROTOCOLLEN DIE OPGESTELD ZIJN I.V.M. HET CORONAVIRUS:

THEATER

FILMTHEATER

HORECA 

EVENEMENTEN

Bij uw bezoek aan ons theater verklaart u zich akkoord met de hygiënemaatregelen en de maatregelen bij gezondheidsklachten zoals voorgeschreven in de protocollen. Hierdoor kan het nodig zijn dat wij bezoekers de toegang ontzeggen (bijv. bij verkoudheidsverschijnselen of in geval van drukte). Bezoekers dienen deze eventuele ontzegging van de toegang op aanwijzen van ons personeel te allen tijde op te volgen.

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN DE BIJ DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES en STICHTING KAARTVERKOOP NETWERK NEDERLAND AANGESLOTEN THEATERS EN CONCERTZALEN

1.0 Algemeen

1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd door alle Nederlandse concertzalen, theaters en
overige podia (hierna te noemen het 'Theater') die aangesloten zijn bij de Vereniging van Schouwburg- en
Concertgebouwdirecties (VSCD), alsmede door enkele andere Theaters die dit kenbaar maken. Een actuele lijst
van aangesloten Theaters is op te vragen bij de VSCD, Funenpark 1, 1018 AK Amsterdam.

1.2 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Theater en een
bezoeker van het Theater. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen
die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Onder bezoeker (hierna: 'de Bezoeker') wordt voor deze
Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of
indirect, een overeenkomst met het Theater sluit terzake van het bijwonen van een door het Theater dan wel door
een derde in het gebouw van het Theater (hierna: 'het Gebouw', waaronder ook dient te worden begrepen dat deel
van de aan het Gebouw grenzende openbare weg waartoe het Theater op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is) of
een andere locatie, ingezet door het theater, te organiseren evenement. Daarnaast worden deze Algemene
Bezoekersvoorwaarden van toepassing verklaard voor een ieder die enig evenement in het Gebouw bijwoont,
zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met het Theater heeft gesloten.

1.3 Het Theater zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Gebouw naar wens van de Bezoeker te laten
verlopen. Het Theater zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. Het Theater zal tevens trachten
de evenementen in het Gebouw ongestoord te laten plaatsvinden. Het Theater spant zich in eventuele overlast of
ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zo veel mogelijk
te waarborgen. Het Theater verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening.
De Bezoeker kan terzake te allen tijde contact opnemen met de directie van het Theater. Mocht enige overlast of
ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt het Theater hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

2.0 Kaartverkoop/Aanbiedingen/ Prijzen

2.1 Alle door het Theater, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of
anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Het Theater aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor eventuele fouten in door het Theater en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen,
mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-)
verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

2.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die
recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van het Theater te tonen. Het
toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Gebouw,
ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) het Gebouw heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement.

2.3 De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in
geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een
derde anders dan het Theater heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan het
Theater om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen
gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening.

Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de
toegangsprijs plaats.

3.0 Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De Bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op
enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden
aan te bieden of te verstrekken.

3.2 De Bezoeker is jegens het Theater gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van
publiciteit te maken in verband met het evenement en een onderdeel daarvan indien dit geschiedt met de intentie
het toegangsbewijs (door) te verkopen, een en ander naar oordeel van het Theater.

3.3 De Bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter
beschikking stelt is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande
leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er
jegens het Theater voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomt.

3.4 Indien de Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of
daarvoor niet in kan staan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan het
Theater verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd onverminderd het recht
van het Theater om van de Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de gelden of nog te lijden schade
te vorderen.

4.0 Verblijf in het gebouw

4.1 Gedurende zijn/haar verblijf in het Gebouw dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde,
de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te
gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van het
Theater gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevend
functionaris van het Theater de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies
handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot het Gebouw worden ontzegd,
zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

4.2 Het is de Bezoeker onder meer verboden:
a. aan derden in het Gebouw goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie
van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
b. (huis-)dieren het Gebouw in te brengen;
c. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het Gebouw mee te brengen;
d. naar het oordeel van een functionaris van het Theater gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke
voorwerpen of stoffen het Gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren;
e. Drugs in het gebouw mee te nemen en/of te gebruiken.

4.3 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van het
Theater inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt
geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken
aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot
het Gebouw worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het
toegangsbewijs.

4.4 Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Theater,
foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het Gebouw bij zich te hebben of genoemde
apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Theater te gebruiken.
Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van het Gebouw
buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van het Theater zijn bevoegd om afgifte te
vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw in
bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden
ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

4.5 Het Theater behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of
geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de
gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen.
4.6 Binnen het theater gelden in de daartoe aangewezen ruimten regels inzake het rookverbod. De Bezoeker is
gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. De Beheerder van het Gebouw is bevoegd bij
weigering van medewerking van de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw te ontzeggen, zonder dat de
Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

5.0 Aansprakelijkheid van het Theater

5.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

5.2 Het Theater is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker
toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van het Theater en/of zijn
functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het
Theater verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin
gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het Theater wordt onder meer uitgesloten voor:
a. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het Theater ingeschakelde
personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;
b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van het Theater gegeven instructies en
van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
c. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de
evenementen waarop de overeenkomst tussen het Theater en de Bezoeker betrekking heeft;
d. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

5.3 Het Theater is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van
overmacht aan de zijde van het Theater. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het Theater
onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds als
mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover
daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of
brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van het Theater
c.q. in het Gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

6.0 Reclame/ klachten

6.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen het Theater en de Bezoeker dienen de directie van het
Theater binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten
vinden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door het
Theater niet in behandeling genomen.

6.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer
tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van het Theater:
a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen,
maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredenden, in de samenstelling van het
programma verschuivingen van evenementen naar een andere datum;
b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen
waarop de overeenkomst tussen het Theater en de Bezoeker betrekking heeft;
c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere
bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast,
ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren
bezoekers zal het Theater het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te
ontzeggen;
d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door
onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden
die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar
behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Gebouw;
f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht
voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen
technische voorzieningen in de zalen;
g. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig
plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op
deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van
het Gebouw;
h. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een
door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
i. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht
op toneel en boventiteling;
j. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt
door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van het theater die
voorziening al dan niet aan te bieden;
k. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar
vervoer;
l. klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het evenement
in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

7 Persoonsgegevens

7.1 Gegevens met betrekking tot de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en
woonplaats van de Bezoeker, die door het Theater en/of de Uitlijn worden geregistreerd in verband met de
verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een registratie in de zin van de Wet
Persoonsregistratie (WPR). Het Theater en/of het verkooppunt is de houder van deze registratie.

Een kopie van het aanmeldingsformulier ingevolge de WPR van deze registratie ligt ter inzage bij het Theater en
het verkooppunt. Indien de Bezoeker geen persoonlijk geadresseerde informatie wenst te ontvangen, dan kan dit
worden aangegeven door een brief te schrijven naar het Theater.

7.2 De bezoeker kan door het Theater gevraagd worden zich te identificeren. Indien de bezoeker geen identificatie kan
laten zien dan wel deze weigert te tonen kan deze de toegang tot het Theater worden ontzegt/geweigerd. In dit
geval vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

8.0 Rechten van het Theater

8.1 Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene
voorwaarden is het Theater gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de bezoeker de (verdere) toegang
tot het evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie die hij voor het toegangsbewijs
(waaronder begrepen servicekosten) aan het Theater, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan.
Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie.

8.2 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is het Theater bevoegd de houder
van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de Bezoeker c.q. deze
houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor zal lijden.

9.0 Overige voorwaarden / regelingen

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden kan het theater aanvullende en/of regelingen van toepassing verklaren.

10.0 Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

10.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en het Theater is
Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en het Theater voortvloeien worden ter uitsluitende
berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn op 12 juli 2012 ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam gedeponeerd onder
nummer 66/2012.

Speeldoosbaarn.nl gebruikt cookies om de website zo klantvriendelijk mogelijk te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u met deze Cookies